Krav på att PBP ska vara obligatorisk vid löshundsprovet .

Mom.1a Tempo under söket ska poängsättas.

Mom. 1b Vid upptag på första sökturen ska koefficienten vara 1,5 = 7,5 p.

Hänsyn ska tas till löpsträckan innan upptag.

Mom. 2 Löpsträcka samt avstånd ska vara poänggrundande.

”Älgen stöter ihop med provgruppen” i poängintervallet 3-4 p

flyttas ned till intervallet 0-2 p.

Mom. 3 Texten ovanför poängintervallen ändras så den inte går att misstolka.

”Hunden är tyst i mer än 2 min”. ska bara innebära tidsavdrag på skalltiden och inte att man börjar räkna skalltid från början.

Mom. 4 Samma tolkning som i de finska reglerna av vad som är fast stånd.

Samma tolkning som de norska reglerna , inget krav på att domaren måste se

älgen . Fler än 2 brytningar efter 90 min. ska innebära lägre poäng i momentet.

Mom. 5 Förföljandet ska gälla samma älg eller grupp av älgar. Koeff. ändras till 1,0.

Mom. 6 Ingen ändring av de nuvarande svenska reglerna.

Mom. 7 Ingen ändring.

Mom. 8 Ingen ändring.

Mom. 9 Ingen ändring.

Mom. 10a Fler än 2 brytningar efter 90 min. ska ge lägre poäng i momentet.

Mom. 10b I intervallen 7-8 p. och 5-6 p inget krav på inkallning under söket.

Koefficienten sänks till 0,5 ( pga. höjningen i mom. 5 ) Lydnaden ska kunna provas efter provtidens slut om det inte är gjort under provtiden.

Övrigt . Skalltid och inkallning ska kunna provas i ytterligare 60min. efter ordinarie provtid. Söktiden ska vara 4 tim. som nu.