SE J(LÖ)CH Ekbloms Donna
SE52485/2016
Äg: Tommy Adolfsson
Uppf: Fredrik Ekblom