Regelrevidering 2022

Här nedan finner du dokument och information gällande den pågående regelrevideringen.

 

2020-03-08

Nu har alla lokalklubbar och de flesta rasklubbarna haft årsmöten. Alla har gett klartecken till att rapport 1 ”Sverigeplattformen” ligger till grund för det fortsatta arbetet med att utforma förslag till detaljerade jaktprovsregler.

Ett första underlag har därför nu skickats ut till projektgruppen (där alla klubbar har två ledamöter). De ska svara på ett antal frågor och har även möjlighet att lämna egna förslag senast den 20 mars. Därefter ställs frågor och svar samman för nytt utskick och möjlighet för ”alla att tycka om allas synpunkter/förslag”. Svar denna gång senast 30 april. Detta innebär att vi under maj månad kommer kunna redovisa hur ”älghundssverige” önskar forma sina regler. Vi kommer att lägga ut material på vår hemsida så fort det finns nytt att informera om.

Under januari/februari har projektledaren haft intensiv maildialog med Finland och Norge för att klara ut skillnader i regler men även tillämpning mellan våra tre länder. Vi hade också en fysisk träff sista dagarna i februari. Sammanställning från den träffen kommer att läggas ut på hemsidan så fort alla tre länderna kvitterat att den stämmer.

Vi publicerar nu dels de frågor som gått till projektgruppen och dels det underlag som tagits fram på jämförelse av regler mellan våra tre länder. I dokumenten finns ett första utkast/arbetsmaterial till anpassning av svenska reglerna inom den inriktning som ges av rapport 1. I dokument utakst 1 går det enkelt jämföra utkastet med dagens finska respektive norska regler. Projektgruppen ska nu ska läsa in sig på materialet och värdera, kommentera och har möjlighet ge nya förslag. Vi ligger bra till jämfört med projektets tidplan tack vare att alla klubbarna gett klartecken till rapport 1.

Träff inom NÄU planeras till slutet maj/början juni. Projektgruppen kommer att ha fysiska möten under juni och även då att jobba med frågan om vad som behöver anpassas för att det ska bli en större samstämmighet mellan våra tre länders jaktprovsregler. Under sensommaren/tidig höst blir det mer intensiv dialog inom NÄU om ev gemensamma regler. Under hösten sker sedan framskrivning av förslag till jaktprovsregler som ska gälla från 2022-07-01. Förslaget kommer att skickas till samtliga klubbar under december månad för att klubbarna ska ta ställning vid sina årsmöten febr/mars 2021 och slutligen SÄKs årsstämma i april 2021. SKK ska ha förslag till reviderade regler senast 1 juli 2021.

Om Du som läser detta har funderingar så är det bra om Du vänder Dig till Din klubbs representanter i projektgruppen.

Läs mer här!