Vargpolicy Bergslagens älghundklubb

Nedanstående policy utgör riktlinje för Bergslagens älghundklubbs arbete avseende varg inom klubbens verksamhetsområde.

Bakgrund

Bergslagens älghundklubb är en klubb med ca 800 medlemmar.

Rovdjursstammarna har ökat kraftigt i Sverige de senaste decennierna. För älghundsägare är det framför allt björn och varg som påverkar hundanvändningen genom deras uttag ur älgstammen och angrepp på våra hundar. Då björnstammen inom vårt verksamhetsområde fortfarande inte är så stor att den anses orsaka oacceptabla problem fokuserar policyn på vargproblematiken.

Vargkoncentrationen inom klubbens verksamhetsområde är katastrofalt tät. Antalet konstaterade familjegrupper och par av varg är högst i Sverige. Antalet vargar underskattas sannolikt också. Jägarna har vid de licensjakter som genomförts konstaterat att det oftast finns fler vargar i reviren än vad som officiellt angetts. Vargpopulationen är alldeles för koncentrerad och det är en skandal att myndigheterna inte tagit fram en plan för hur målet, som riksdagen beslutade om redan 2013, att minska vargkoncentrationen ska nås.

Konsekvensen blir att våra medlemmar får allt svårare att bedriva älgjakt med löshund. Löshundsjakten är en förutsättning för att den svenska viltförvaltningen ska fungera och är även en kulturhistorisk bärare. Även samhällsuppdraget att utföra eftersök på trafikskadat vilt blir svårt att genomföra med dagens situation.

Högsta förvaltningsdomstolen har fastslagit att klövviltsförvaltning och möjligheten till löshundsjakt ska tas hänsyn till då beslut om vargjakt fattas.

Detta vill vi uppnå

  • Kraftigt reducerad vargstam inom klubbens verksamhetsområde genom jakt
  • Full ersättning från staten för rovdjursdödade eller skadade hundar.
  • Förhindra oacceptabel påverkan på jaktutövning och förhindra försämrade livsvillkor för våra medlemmar
  • En meningsfull älgjakt med löshund enligt den nordiska jakttraditionen

En större samverkan med likasinnade organisationer för att uppnå våra målsättningar

Långsiktighet

Klubben ska genom kontakter med politiker, myndigheter och organisationer verka för att policyn efterlevs.